Praca magisterska | Kolegium Europejskie

Każdy student programu Studiów Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji UE jest zobowiązany do napisania merytorycznej pracy magisterskiej, która ma być złożona na początku maja. Praca magisterska, napisana w języku francuskim lub angielskim, musi być oryginalnym dziełem o długości od 15 000 do 20 000 słów, dotyczącym kwestii istotnej dla programu studiów. Liczy się ona do 15 ECTS.

Praca dyplomowa pisana jest w ramach kursu fakultatywnego lub obowiązkowego i nadzorowana przez profesora prowadzącego ten kurs. Większość studentów korzysta z bliskości Brukseli i przeprowadza wywiady z ekspertami z instytucji UE, NATO lub przedstawicielstw narodowych.

Aby przygotować się do pracy dyplomowej, studenci uczestniczą w kursie „Metodyka badawcza w działaniach zewnętrznych UE”, który dotyczy projektowania badań, metodologii i podejść teoretycznych.

Składając pracę dyplomową, studenci mogą ubiegać się o dwie z wielu nagród za pracę dyplomową poświęconą konkretnym tematom. Niektóre z tych nagród są związane z płatnym stażem dla zwycięzcy w organizacji sponsora. Tylko prace dyplomowe z co najmniej bardzo dobrą oceną będą się kwalifikowały.

Licencjat z zakresu stosunków międzynarodowych: Informacje o programie

Programy studiów licencjackich w zakresie stosunków międzynarodowych są interdyscyplinarne i integrują tematy takie jak historia, geografia i języki. Studenci poznają różne siły, które mają wpływ na politykę zagraniczną danego kraju. Programy studiów licencjackich w stosunkach międzynarodowych może zaoferować koncentrację w takich dziedzinach, jak kultury porównawcze, gospodarki politycznej i analiz historycznych. Wspólne kursy obejmują:

Popularne opcje kariery zawodowej

Absolwenci z tytułem licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych są kwalifikowani na wiele wstępnych stanowisk w dyplomacji lub w organizacjach non-profit, rządowych i biznesowych. Niektóre agencje rządowe, które poszukują tych absolwentów, to Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Stanu USA, Centralna Agencja Wywiadowcza i Departament Obrony USA. Możliwe tytuły zawodowe obejmują:

Informacje o kształceniu ustawicznym

Absolwenci mogą chcieć osiągnąć wyższy stopień zaawansowania, aby poprawić swoje szanse na rynku pracy, jak również swoje zrozumienie tej dziedziny. Programy studiów magisterskich i prawniczych są dostępne w stosunkach międzynarodowych. Niektóre szkoły mogą oferować połączone program z koncentracją w sprawach międzynarodowych lub stosunków międzynarodowych.

Studenci zainteresowani uzyskaniem tytułu licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych będą studiować takie kierunki jak etyka ekonomiczna, prawo międzynarodowe i narody rozwijające się. Podczas realizacji programu, studenci mogą mieć możliwość studiowania za granicą w różnych krajach.

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filologiczny

Biegłość językowa jest kluczowym czynnikiem inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w Europie, jak określono w strategii „Europa 2020” i strategicznych ramach kształcenia i szkolenia 2020. Mając to na uwadze, opracowaliśmy innowacyjny i wysokiej jakości program studiów magisterskich w zakresie lingwistyki. Program ten nie ma sobie równych w połączeniu lingwistyki teoretycznej i empirycznej, które zapewnią studentom najnowocześniejsze umiejętności i kompetencje oraz zwiększą ich możliwości zawodowe w świecie edukacji i szkoleń, jak również w świecie pracy. W szczególności proponowany program zapewnia gruntowne zapoznanie się z lingwistyką teoretyczną i empiryczną. Studenci zdobędą dogłębną wiedzę na temat teorii językowych dla wszystkich poziomów językowych i nauczą się stosować je do analizy nowych zbiorów danych językowych. Zostaną również poinstruowani, jak przeprowadzać badania empiryczne w celu sprawdzenia hipotez językowych, zarówno w zakresie eksperymentów, jak i badań nad ciałem. Duży nacisk zostanie położony na sposób, w jaki te dwie dziedziny badawcze mogą wzajemnie korzystać z siebie. Studenci będą nie tylko znać teorie językowe dla własnych potrzeb, ale także nauczą się czerpać z nich empiryczne pytania badawcze, które mogą być weryfikowane eksperymentalnie. Jednocześnie empiryczne podejście do lingwistyki będzie zawsze oparte na pracy teoretycznej w celu zaproponowania potencjalnych tematów do eksperymentów oraz do dyskusji i interpretacji empirycznie uzyskanych wyników.

Powstały w ten sposób program badań można podsumować w następujący sposób. Program składa się z przedmiotów o łącznej liczbie 90 punktów kredytowych ECTS oraz pracy magisterskiej o liczbie 30 punktów kredytowych ECTS. Przedmioty są rozłożone na trzy pierwsze (3) semestry, natomiast większość prac nad pracą magisterską jest realizowana w czwartym (4) semestrze. Efektem tego jest 2-letni program studiów na poziomie 120 punktów ECTS.

Program jest bardzo modułowy: składa się z modułów podstawowych i specjalistycznych. Podstawowe moduły mają na celu stworzenie solidnej i jednolitej podstawy dla wszystkich studentów uczestniczących w programie, niezależnie od ich wcześniejszego wykształcenia. Moduły te są obowiązkowe i obejmują zestaw podstawowych tematów w Lingwistyce. Z drugiej strony, moduły specjalistyczne mogą podlegać zmianom. Ta elastyczność ma kluczowe znaczenie, ponieważ program musi skutecznie i efektywnie reagować na szybkie tempo ewolucji, które charakteryzuje naukę języka, a także chce zachować zdolność do szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian na rynku pracy dla naszych absolwentów.

Powstały w ten sposób program jest zorientowany zarówno na studenta, jak i na wyniki, ponieważ może być dostosowany do potrzeb każdego ucznia, przy czym zawsze zapewniona jest doskonałość naukowa, a także pozwala na jasną ocenę wyników osiągniętych przez ucznia na każdym etapie kształcenia. Modułowość i ścisła regularność narzucona w programie zapewnia ponadto zrównoważenie obciążenia pracą studenta. Punkty ECTS zostały starannie przyporządkowane poszczególnym przedmiotom w ramach każdego modułu, z uwzględnieniem liczby godzin teoretycznych i praktycznych (studenckich), których każdy z nich wymaga. Plan studiów składa się z 60 punktów ECTS rocznie, przy czym pierwszy rok poświęcony jest w 50% na studiowanie podstaw lingwistyki, a na drugim roku specjalność badawcza.

Studiowanie w wielonarodowych i przede wszystkim wielojęzycznych grupach wybranych z różnych uniwersytetów w Europie i poza nią, z angielskim jako językiem wykładowym, w połączeniu z zajęciami językowymi w innym języku europejskim, przyczynia się w najlepszy możliwy sposób do przygotowania studentów do rosnącej globalizacji nauki, przemysłu i handlu.